Online vásárlás - tudnivalók

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF tartalmazza a gazdasagosfutesek.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A WEBÁRUHÁZ CÍME: URL : https://gazdasagosfutesek.hu/

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: NordArt Heating Kft

Székhely címe: 8200 Veszprém, Hérics utca 10.F. ép.

Cégjegyzékszám: 19-09-514985

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság

fogyasztási cikk (a továbbiakban) : Fűtőpanelek

Adószám: 23818293-2-19

Bankszámlaszám : ERSTE 11600006-00000000-81267075

Ügyfélszolgálat adatai: NordArt Heating Kft

Cím: 8200 Veszprém, Hérics utca 10.F.ép.

Telefon: 06 70/391-6388

E-mail: info@gazdasagosfutesek.hu

Nyitva tartása: hétfő-péntek: a 06 70/391-6388- as számon, előre egyeztetett időpontban

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
  2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI:
1. Termék kiválasztása
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Számlázási adatok megadása /regisztráció
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI
A termékek lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

ÁRAK
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.
KISZÁLLÍTÁS, SZEMÉLYES ÁTVÉTEL.

 1. A termékek, kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
  2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
  3. A szállítás szolgáltatási díja megjelenik a számlában.
  4. Fűtőpanelek személyes átvétele csak a veszprémi telephelyen lehetséges, telefonon előre egyeztetve.

LEHETSÉGES FIZETÉSI MÓDOK
1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)

ELÁLLÁSI JOG
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: NordArt Heating Kft  8200 Veszprém, Hérics utca 10.F.ép. vagy info@gazdasagosfutesek.hu
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő akkor minősül betartottnak ha a termék 14 napon belül ténylegesen megérkezik cégünkhöz.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön felelősségre vonható a termékben keletkezett értékcsökkenésért, ha az, nem eredeti, kifogástalan műszaki és esztétikai állapotában kerül vissza cégünkhöz. A vásárláskor történő átvétel utáni törés estén, a termék teljes amortizációja miatt, cégünk visszafizetést NEM vállal. A visszaküldés során történő törés esetén, a termék teljes amortizációja miatt cégünk visszafizetést nem vállal.

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: NordArt Heating Kft 8200 Veszprém, Hérics utca 10.F.ép.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:*
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
*Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
**A megfelelő jelölendő

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a NordArt Heating Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 5 év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a NordArt Heating Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított kettő éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés/ 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a InfraSun Kft jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Termékcsere 1 éven belül, javítás 2 éven belül
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

JÓTÁLLÁSI VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA

 1. SZEMÉLYES BEJELENTÉS

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (NordArt Heating Kft 8200 Veszprém, Hérics utca 10F). Ekkor a Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 1. ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2018.05.20 – tól, a visszavonásig

Tartalom

 

Adatkezelési Tájékoztató. 1

Preambulum.. 1

Az adatkezelő (továbbiakban adatkezelő) adatai 2

Alapelveink. 2

Az adatok fizikai tárolási helye, adatfeldolgozók. 3

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja. 3

Sütik (cookie-k). 5

Reklámtartalmú üzenetek fogadása. 7

Érintettek jogai 7

Adatkezelési Tájékoztató módosítása. 9

 

 

 

Preambulum

 

Jelen honlap üzemeltetője, a NordArt Heating Kft  kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz, Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

 

 

Jelen honlap és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során, a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával, magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket:

 

 

 

 

Az adatkezelő (továbbiakban adatkezelő) adatai

 

 • Cégnév: NordArt Heating Kft
  • Székhely címe: 8200 Veszprém, Hérics utca 10F
  • Adószám: 23818293-2-19
  • Közösségi adószám: HU23818293
  • Cégjegyzékszám: 19-09-514985
  • Főtevékenység: Ipari gép, berendezés javítása
  • Ügyvezető: Kovács Zsolt
 • Telefonszám: 06/70-391-6388
  • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81267075

 

Ügyfélszolgálatunk elektronikus úton áll készséggel Ügyfeleink rendelkezésére az info@gazdasagosfutesek.hu e-mail címen. (Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni.) Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

Alapelveink

 

Társaságunk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

–  A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük.
–  A személyes adatokat csak meghatározott,  egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük,  azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
– Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
– Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.
– A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók.
– Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

– Ügyfeleink bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az adataikat.

 

Törvényi hivatkozások:

 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); • 2013. évi CCXXXVII. törvény –a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról(Hpt.).
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az adatok fizikai tárolási helye, adatfeldolgozók

 

Adatkezelő az adatokat,  a székhelyén és adatfeldolgozóknál tárolja:  A papír alapú adatokat gondosan elzárva, az elektronikus adatokat laptopján,  mely jelszóval és tűzfallal védett, ezenkívül az érintettek színvonalas kiszolgálása érdekében, az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Profitárhely Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Cégjegyzékszám: 03-09-121889
Adószám: 23173080-2-03
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014

Tárhely szolgáltató adatai:

WEB-SERVER Kft
Cím: 4025 Debrecen Pásti utca 2.1.em.5
Cégjegyzékszám: 09-09-011599
Adószám: 13498454-2-09
Adatkezelési Tájékoztatója: https://web-server.hu/wp-content/uploads/documents/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

Hírlevélküldő szolgáltató adatai:

MailPoet
Cím: 6 rue Dieude 13006, Marseille, France
Közösségi adószám: FR 52538230186

Ügyviteli, számlázási szolgáltató adatai:

Kulcs-soft számítástechnikai Nyrt
1022 Budapest Törökvész Út 30/A
Adószám: 13812203-2-41

Könyvelés:

Piko és Társa Kft

Cím: székhely: 8229 Csopak, Vadvirág u.2

Cím: iratok és könyvelés: 8200 Veszprém, Hérics u.10E

Adószám: 11672788-2-19

Hírdetéskezelők:

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 , Ireland

Adószám: IE6388047V
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited
 Cím: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
 Cégjegyzékszám: 462932
 Weboldal: www.facebook.com

Futárszolgálat adatai:
Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Adószám: 10901232-2-44

Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt.  Ez azt jelenti ügyfeleinknek, hogy az adataik az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak.

 Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

 

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

 

Honlapjaink meglátogatásakor
Jogalap: Társaságunk jogos érdeke
Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott al-oldalak listája, az ügyfelek által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása
Időtartama: 2 év
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki a weblapra látogat, Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.) Részleletes információt lehet találni a Google Analytics működéséről,az alábbi oldalon: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

 

Regisztráció a honlapokon (fiók létrehozás)
• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)
• Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, rendelések
• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobil telefonszám
• Az adatkezelés célja: Kedvezményes termék elérése valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetőségek változása, stb.)
• Időtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig
• Érintettek köre: Magánszemélyek, akik szeretnének újdonságokról, akciókról értesülni, szeretnék a saját fiókjukat használni.

 

Információ kérés

 • Jogalap: Önkéntes hozzájáruláson alapul
  • Kezelt adatok köre és célja: 1: vezetéknév-keresztnév-az azonosításhoz 2:e-mail cím-kapcsolattartáshoz és információ adáshoz 3: telefonszám a kapcsolattartáshoz és információ adáshoz 4: kérdés tartalma a válaszadáshoz
  • Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobiltelefonszám
  • Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása, kérésére értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás, a megadott adatok alapján egy későbbi árajánlatadás vagy megrendelés lebonyolítása.
  • Időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
  • Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelővel telefonon, személyesen vagy elektronikusan kapcsolatba lép és Adatkezelőtől információt kér, személyes adatainak megadásával.
 • Adatkezelés folyamata: Az érintett felveszi a kapcsolatot adatfeldolgozóval az Ő általa szabadon megválasztott módon, telefonon, elektronikusan vagy személyesen. Az adatkezelő az érintettel történt megállapodás alapján megadja a kért információt.

 

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás
• Jogalap: Hírlevél küldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Kezelt adatok köre és célja: vezetéknév-keresztnév az azonosításhoz, e-mail cím a hírlevél kiküldéséhez
• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobiltelefonszám
• Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás, kedvezmény adása a majdani vásárlásból
• Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig
• Érintettek köre: Minden természetes személy aki  újdonságokról, akciókról akar értesülni és adatkezelő hírlevél küldő rendszerébe feliratkozik.

 

Ajánlatkérés, online ügyfélszolgálat
• Jogalap: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapszik.
• Kezelt adatok köre és célja: vezetéknév-keresztnév az azonosításhoz, e-mail cím a kapcsolattartáshoz és az ajánlat elküldéséhez, telefonszám a kapcsolattartáshoz, adatok egyeztetéséhez, árajánlat megérkezésének  megkérdezéséhez.
• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobiltelefonszám, bármi olyan információ, amelyet az ügyfelünk megad, pl ház paraméterei, elvárásai, kérdései, egyéb személyes adatai.
• Az adatkezelés célja: A lehetséges együttműködés elbírálása, ajánlat adása, a későbbi kapcsolattartás lehetőségének megteremtése, értesítés szabad kapacitásról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás, megrendelés és vásárlás után a garanciális problémák jogosságának elbírálásához is szükség van az ajánlatkéréskor megadott adatokhoz a méretezés miatt.
• Időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
• Érintettek köre: Érdeklődő magánszemélyek

 • Az adatkezelés folyamata: Az érintett felveszi a kapcsolatot adatfeldolgozóval, szabadon megválasztott módon, telefonon, elektronikusan vagy személyesen. Az adatkezelő az érintettel történt megállapodás alapján megadja a kért információt, ajánlatot.

 

Megrendelés, számlaírás
• Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
• Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, postázási cím (nem digitális anyagoknál), a vevő megjegyzése
• Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése,annak elbírálása, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés.
• Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
• Érintettek köre:Mindenki aki adatkezelőtől terméket vagy szolgáltatást rendel meg, Kulcs-soft ügyviteli rendszer, MPL futárszolgálat,

 • Az adatkezelés folyamata: Az érintett felveszi a kapcsolatot adatfeldolgozóval, szabadon megválasztott módon, telefonon, elektronikusan vagy személyesen, megrendelési céllal. Az adatkezelő szükség szerint egyeztet az érintettel. Az adatkezelő számlát állít ki és küld el a megrendelő részére, majd az adatkezelő a kiegyenlítést követően archiválja a keletkezett dokumentumot.

 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 • Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapszik
  • Kezelt adatok köre és célja: vezetékneve-keresztneve az azonosításhoz, fotó az azonosításhoz, hozzászólás a vélemény kifejezésére, kérdés tartalma a válaszadáshoz.
  • Az adatkezelés célja: Az adatkezelő weblapján található tartalmak közösségi oldalakon való megosztása, követése, kedvelése, az erre történő figyelemfelhívás, marketing.
  • Időtartama: a leiratkozásig
  • Érintettek köre:Minden természetes személy aki az adatkezelő közösségi oldalait látogatja, követi, az elhelyezett tartalomhoz viszonyul, azokat megosztja.

 

Blog használat

 • Jogalap: önkéntes hozzá járuláson alapszik
  • Kezelt adatok köre és célja: Megrendelő vezetékneve-keresztneve az azonosításhoz, e-mail címe a kapcsolattartáshoz, hozzászólása az álláspontjának rögzítéséhez
  • Az adatkezelés célja: Az érintett az adatkezelő bejegyzéseihez, blogjához kapcsolódó vélemény nyilvánítása.
  • Időtartama: a cél megvalósulásáig
  • Érintettek köre:Minden természetes személy aki az adatkezelő blogjához vagy webes tartalmához hozzá akar szólni, ezért bejelentkezik

 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 • Jogalap: Önkéntes hozzájáruláson alapul.
  • Kezelt adatok köre és célja: vezeték és keresztnév az azonosításhoz, e-mail cím a fizetéssel kapcsolatos adatcseréhez, közlemény a kifizetés azonosításához, bankszámlaszám a kifizető azonosításához, összeg a teljesítés lezártnak nyilvánításához.
  • Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése..
  • Időtartama: az éppen aktuálisan szabályos, számviteli szabályoknak eleget téve kiszabott idő.
  • Érintettek köre:Minden olyan természetes személy aki az adatkezelő részére banki átutalási móddal szeretne fizetni
 • Adatkezelés folyamata: Az adatkezelő számlát küld az érintett e-mail fiókjába, majd az érintett átutalja a kérdéses összeget, az adatkezelő bankszámlájára, ezután adatkezelő ellenőrzi az utalás pontosságát. Az utalással kapcsolatos adatok az adatkezelő könyvelési rendszerébe kerülnek, amelyhez hozzáférést kap az adatkezelő könyvelője, aki fel van tüntetve az adatfeldolgozói listán.

 

Sütik (cookie-k)

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az ügyfeleink számítógépére úgy, hogy azokat az ügyfeleink internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már egyéni felhasználóktól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A sütiket rendszerszintű kikapcsolásáról az alábbi tájékoztatók adnak felvilágosítást:
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnakszami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorerdelete-manage-cookies#ie=ie-11
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowserhistory
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az ügyfelek előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédialejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről –amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik –a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja ügyfeleit és kérjük az ügyfeleink hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az ügyfeleink hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjuk nyújtani

Sütik típusai:

Rendszer sütik
• Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
• Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
• Időtartama: Böngésző session (munkamenet)

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)
• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás
• Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing

 • Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
  • Időtartama: legfeljebb 180 nap
  • Érintettek köre: Google, Facebook
  • A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat. Plusz infó: Minden honlapunkon szándékoltan olyan sütifigyelmeztetéseket használunk, ahol csak kifejezett hozzájárulás után indulnak csak el.

 Reklámtartalmú üzenetek fogadása

Ügyfeleink a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direktmarketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a személyes adataikat marketing célokra is felhasználhassuk.
Ebben az esetben –a hozzájárulás visszavonásáig –az ügyfelek adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az ügyfelek részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6.§).
Az ügyfelek a hozzájárulást a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatják illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatják. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.
Egyéb adatkezelési kérdések:
Az ügyfelek adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig a jogszabályi kötelezettségeik lévén, jóhiszeműen járunk el, hogy ne használhassák ügyfeleink hozzájárulásával ellentétes célokra személyes adataikat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben –titoktartási kötelezettség terhe mellett –jogosultak az ügyfelek személyes adatait megismerni. Az ügyfelek személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért, az interneten keresztül elérhető adattároló eszközök adattartalmáért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az ügyfeleink adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Érintettek jogai

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a kötelező adatkezelések kivételével –törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Tájékoztatáshoz való jog Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az érintett ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az ügyfelek jogos érdekeit nem sértik.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Adatok helyesbítésének joga:
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
• a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha az ügyfél egy e-mailünkben lévő leiratkozási linkre kattint, akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az adatait. Tehát a kérése haladéktalanul végrehajtódik, nem kell rá várni. Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törvényi kötelezettségünk tárolni (pl. számlákat 8 évig).

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ha kéri, nagyon szívesen kiexportáljuk ügyfeleinknek PDF és/vagy CSV formátumban a kezelt adatokat.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az ügyfél tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről az ügyfelet írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az ügyfél tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ügyfelek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében –keresse meg Társaságunkat az info@gazasagosfutesek.hu e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

 

Panasztevési jog Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Fax: +36 (1) 391-1410
• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
• Honlap: https://naih.hu/
• Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik: www.gazdasagosfutesek.hu

Veszprém 2018.05. 20.

Kovács Zsolt  ügyvezető

 

Cookie kezelés

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használat során:

• A jelszóval védett munkamenethez használt cookie;

• A bevásárlókosárhoz használt cookie;

• Biztonsági cookie-k ;

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Hérics utca 10F 

Telefonszám: +36 70-391-6388

Email cím: info@gazdasagosfutesek.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

[http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok]

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Miért érdemes online rendelnie?
 • Mert gyors, kényelmes és biztonságos, hiszen minden írásban történik.
 • A rendelési űrlap kitöltése után írásban visszaigazoljuk a megrendelését.
 • Amennyiben megrendelését telefonon szeretné leadni, kérjük hívja a 06 70/391-6388 telefonszámot!
A fűtőpanelek kiszállításával kapcsolatos alapinformációk
 • Miután kitöltötte és elküldte az alább található megrendelőlapot, kap egy automatikus választ, melyet ügyfélszolgálatunk egy személyes e-mailben is visszaigazol. Nem kell tartania az interneten megszokott személytelenségtől, bármilyen kérdése lenne, hívja a 06 70-3916388 telefonszámot, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
 • A megrendelt árut az MPL csomagszállító partnerünk fogja Önnek eljuttatni. A futár törekszik  az Önnek legkényelmesebb időponthoz igazodni a munkaidején és az adott lehetőségein belül. Kérjük, mindenképpen szánjon időt a csomag fogadására, tekintettel arra, hogy nagy értékű küldeményről van szó!
 • A futár nem ad a csomag mellé bizonylatot – a számlát és a garanciajegyet a csomagban találja meg, több csomag esetében, kérjük ellenőrizze le mindet! Amennyiben valamilyen hiba folytán a bizonylatokat nem találja, hívja a 06 70-391-6388 telefonszámot.
 • A szállításról, megrendelésről érdeklődhet a 06 70-391-6388 telefonszámon.
Mikor kapom meg a megrendelt fűtőpaneleket?
 • A panelek szállítási ideje függ a pillanatnyi raktárkészlettől. Általában minden méretben nagy raktárkészletet tartunk, ha azonban valamelyik fűtőpanel elfogy, akkor sincsenek hosszú várakozási határidők, mert hetente érezik áru Norvégiából, tehát Önnek nem kell sokat várnia.
 •  A vékony 18cm-es változatok és egyes színes panelek szállítási ideje 2-3 hét. Kérjük, vegye tehát figyelembe ezeknél a paneleknél az esetleges hosszabb szállítási időt!
 • Ha Önnek fontos a rövid szállítási határidő, mindenképpen érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a 06 70-3916388 számon az azonnal elérhető fűtőpanelekről.
Mennyit fizetek a fűtőpanelek kiszállításáért?
 • A fűtőpanelek kiszállítási díja belföldön egységesen: 1500 Ft/panel. 4 vagy annál több fűtőpanel megrendelése esetén a kiszállítás díjtalan.
 • FONTOS! A számla színes papírra készül, mely benne van a csomagban, mindenképpen őrizze meg, mert az öt év cseregarancia a számlával érvényesíthető, nem használunk egyéb garanciajegyet!
 • A garanciális tudnivalók a számla hátoldalán találhatók.

Megrendeléshez kattintson ide!